دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پیش بینی انسجام خانوادگی براساس تمایز یافتگی و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

نجمه فقیهی؛ جعفر هوشیاری


2. نگرش به ازدواج؛ نقش قدرت من، انسجام خانواده و دینداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

سیما کریمی؛ عباس‌علی هراتیان


3. مدل یابی مفهومی خطاهای شناختی در آموزه های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

میلاد شماخته؛ محمدرضا احمدی


4. مؤلفه‌های روان‌شناختی تاب‌آوری دینی بر اساس آموزه‌های اسلامی: نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

علینقی لزگی؛ مهدی داداشی؛ سید مهدی خطیب


5. پیشبینی کارآمدی خانواده بر اساس تمایزیافتگی و همدلی عاطفی زوجین با میانجی‌گری مرزهای ارتباطی زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1403

فاطمه شیرچی؛ جعفر هوشیاری


6. مؤلفه‌های انگیزش جهادی در منابع اسلامی با تاکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

علی سزاوار؛ محمدصادق شجاعی؛ محمدرضا احمدی


7. سازه خردمندی از منظر معارف اسلامی و روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

سیدمرتضی هنرمند؛ مهین کرامتی فرد؛ مهدی عبداله زاده رافی؛ سیدمحمدمهدی هنرمند؛ سیدعلی هنرمند


8. مقایسه اثر بخشی آموزش خود متمایز سازی و واقعیت درمانی بر صمیمیت و سازگاری زنان متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

مهرداد ساسانی؛ رضا محمدزاده؛ مهران رمضانیلر؛ محمد رضا دلجوان؛ ساناز زارع زاده