عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: از خداآگاهي تا سلامت روان: آزمون يک مدل با کاربرد تحليل مسير
   
چکیده مقاله:
پژوهش پيش رو، با هدف مدل‌يابي، تبيين سازوکار اثرگذاري و آزمون نقش خودآگاهي و هويت در فرايند تأثير خداآگاهي در سلامت رواني انجام گرفت. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است كه از روش تحليل مسير، براي تجزيه و تحليل داده‌هاي چهار مقياس مربوط، که به‌طور همزمان بر روي 225 نفر نمونه اجرا شده بود، استفاده شد. يافته‌ها حاکي از برازش مطلوب مدل علّيِ ارائه‌شده و الگوي تحليل مسير خداآگاهي تا سلامت رواني از طريق ميانجي‌گري «خودآگاهي» و «هويت‌يابي» بود. بنابراين، مکانيسم اثر خداآگاهي و ذکر و ياد خدا در آرامش و سلامت رواني، از طريق فرايندهاي خودآگاهي و هويت‌يابي و درنتيجه با کارکردهاي شخصيتي، در توحيد، انسجام و تعادل نظام رواني، تبيين پذير است.
   
کلیدواژه:
خداآگاهي، خودآگاهي، هويت‌يابي، سلامت رواني، تحليل مسير
   
نویسندگان:
مسعود نورعلیزاده میانجی / دانشجوی دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: از خداآگاهي تا سلامت روان آزمون يک مدل با کاربرد تحليل مسير.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 780