عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زناشویی
   
چکیده مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی کارآمدی بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، بر رضایتمندی زوجین است. این بستۀ آموزشی شامل مهارت‌های کلامی (سبک گفت‌وگو، گوش دادن، ابراز وجود، حل‌تعارض) و غیرکلامی (همکاری در منزل، رعایت احترام، نظافت و پاکیزگی و روابط جنسی) بوده است. نمونۀ آماری شامل 30 زوج (60 نفر) از دانشجویان دانشگاه قم و طلاب مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم، در قالب دو گروه شاهد و آزمایش که هر گروه متشکل از 15 زوج بودند و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و پیش‌آزمون _ پس‌آزمون بوده است. ابزار پژوهش شامل بستۀ آموزشی محقق‌ساخته مهارت‌های ارتباطی زوجین و فرم کوتاه پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ بوده است. نتیجه تحقیق نشان داد، برنامه آموزشی مهارت‌های ارتباطی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در بهبود عامل مدیریت رابطه، بهینه کردن هماهنگی در مسائل مذهبی، برنامه آموزشی، حل‌تعارض، مدیریت مالی، روابط جنسی، اوقات فراغت، مسائل شخصیتی، خانواده و دوستان، فرزندپروری، نقش‌های زناشویی مؤثر بوده است. در نهایت، می‌توان گفت بستۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی زوجین مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر رضایتمندی زوجین تأثیر مثبت و معنادار داشته است.
   
کلیدواژه:
بسته آموزشی، مهارت‌های ارتباطی، رضایتمندی زناشویی.
   
نویسندگان:
محمدرضا جهانگیر زاده / دکتری تخصصی روان شناسی عمومی / هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)
رضا مهکام / دانشجوی دکتری تخصصی / -
سجادی فتحی زاده / دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی / موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم
   
فایل مقاله: 1.pdf
   

                  امتیاز: 20                         تعداد بازدید: 163