عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: بررسي اثربخشی مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي مرور زندگی با جهت‌گیری هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه است. جامعۀ آماری این پژوهش را زنان دارای همسر معتاد در بحران زلزله کرمانشاه تشکیل می‌دهند. به اين ترتیب که در ابتدا از داوطلبین ثبت‌نام به عمل آمد و با ارائه پرسش‌نامه تعارضات زناشویی در میان زنان داوطلب، تعداد 24 زن که نمرۀ پایین‌تر از میانگین در این آزمون کسب کردند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 12 نفر) جایگزین شدند و طی 6 جلسۀ 90 دقیقه‌ای، الگویی از درمان مرور زندگی با تأکید بر هستی‌شناسی اسلامی اسمعیلی در مورد آنها اجرا گردید. روش اين پژوهش، آزمايشي از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه كنترل است. داده‌ها با استفاده از آزمون آماري كوواريانس مورد تحليل و بررسي قرار گرفتند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که درمان مرور زندگی با تأکید بر هستی‌شناسی اسلامی با گسترش دید هستی‌شناسانۀ افراد نسبت به اعمال، اهداف و رفتارهای خود و همچنین تغییر ارزش‌گذاری‌های خود در زندگی و تجدیدنظر در موقعیت‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها مؤثر بوده است.
   
کلیدواژه:
مرور زندگی، هستی‌شناسی اسلامی، تعارض زناشویی، اعتیاد، بحران زلزله.
   
نویسندگان:
مریم سیفی / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد / دانشگاه علامه طباطبایی
معصومه اسمعیلی / دکتری تخصصی / دانشگاه علامه طباطبایی
   
فایل مقاله: 2.pdf
   

                  امتیاز: 100                         تعداد بازدید: 90