عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: مراحل شكل‌گيري ایمان از ديدگاه فولر و نقد آن
   
چکیده مقاله:
در میان نظریه‌پردازانی که به بررسی تحول ایمان از منظر روان‌شناختی پرداخته‌اند، فولر به‌عنوان صاحب‌نظری مهم، برجسته و تأثیرگذار شناخته ‌شده است. این مقاله به بررسی سه مسئلۀ مهم در این عرصه از دیدگاه او پرداخته است. اول اینکه، فولر ایمان را چگونه توصیف و تحلیل می‌کند؟ دوم اینکه، ایمان چگونه در طول عمر متحول می‌شود؟ سوم اینکه، نقاط قوت و ضعف نظریه وی کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و انتقادی است. یافته‌ها در پاسخ به این پرسش‌ها چنین است که ایمان کنش عام انسانی است و هر انسانی بماهو انسان با آن درگیر می‌شود و به کسب و اکتساب ایمان می‌پردازد. وی تحول ایمان را در قالب یک پیش‌مرحله و شش‌ مرحله به تصویر می‌کشد. تأثیرپذیری وی از آموزه‌های مسیحی، تمرکز بر ساختار و عدم توجه به مضمون و محتوای ایمان و ابتنای مراحل تحول ایمان بر دیدگاه پیاژه از مهم‌ترین اشکالات و نقدها بر دیدگاه وی در نظر گرفته می‌شود.
   
کلیدواژه:
فولر، ايمان نامتمايز، ايمان فرافكنانه، ايمان داستان‌سرايانه، ايمان عرفي، ايمان فردي شده، ايمان عاطفي، ايمان جهان‌شمول.
   
نویسندگان:
محمود نوذری / دکتری تخصصی علوم تربیتی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مهدي غلامي / دانشجوی دکتری تخصصی فلسفه علم / دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات تهران
   
فایل مقاله: 4.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 117