عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: بررسی نقش تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب
   
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی به بررسی نقش اصول و روش‌های تربیت اسلامی در تأمین سلامت اجتماعی، در دورۀ تأدیب می‌پردازد. جامعۀ آماری، منابع مرتبط با موضوع تحقیق است كه به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل به صورت کیفی و یادداشت‌برداری صورت گرفت. براي دستیابی به پاسخ پرسش‌های پژوهش، ضمن مطالعۀ پیشینه، منابع مرتبط با موضوع تربیت اسلامی و سلامت اجتماعی مطالعه گردید. یافته‌های پژوهش حاكي از این بود که رویکرد سلامت اجتماعی در دورۀ تأدیب، شامل مقوله‌های مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، عدم خشونت، عدم سرقت و دزدی، رعایت حقوق افراد، رضایت از زندگی و امنیت اجتماعی است. اصل تربیتی عزت، موجب مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و عدم سرقت؛ اصل فضل، سبب مشارکت اجتماعی؛ اصل عدل، باعث شکوفایی اجتماعی، امنیت اجتماعی و عدم خشونت؛ اصل تغییر ظاهر، موجب پذیرش اجتماعی و امنیت اجتماعی، و اصل مسئولیت سبب پذیرش اجتماعی، عدم سرقت و امنیت اجتماعی می‌گردد.
   
کلیدواژه:
اصول تربیتی، تربیت اسلامی، سلامت اجتماعی، رویکردها، دورۀ تأدیب.
   
نویسندگان:
زهره اولیائی / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت اسلامی / دانشگاه دولتی پیام نور اراک
حمید رضایی / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی / دانشگاه آزاد واحد ساری
   
فایل مقاله: 5.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 73