عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاییز و زمستان 1396
   
عنوان مقاله: نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر
   
چکیده مقاله:
عوامل متعددی بر سطح اضطراب مرگ مؤثر است. برخی از مطالعات، نقش هوش هیجانی و هوش معنوی را در اضطراب مرگ نشان داده‌اند. هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اضطراب مرگ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود که 260 نفر از دانشجویان به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌های هوش معنوی بدیع و همکاران، هوش هیجانی شوت و همکاران و اضطراب مرگ ناهاریک و همکاران استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های آماری از میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی ساده نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی با اضطراب مرگ رابطۀ منفی معناداری وجود دارد. همچنین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی، 36 درصد از واریانس اضطراب مرگ را تبیین و پیش‌بینی می‌کنند. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش هوش هیجانی و افزایش هوش معنویی افراد می‌تواند سطح اضطراب مرگ را کاهش دهد و استفاده از معنویت می‌تواند یکی از راهکارهای مقابله‌ای در افراد باشد.
   
کلیدواژه:
هوش معنوی، هوش هیجانی، اضطراب مرگ.
   
نویسندگان:
کبری کاظمیان مقدم / دانشجوی کارشناسی فارغ التحصیل دکتری تخصصی مشاوره / استادیار گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
فرانک کلانتریان / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز،
   
فایل مقاله: 6.pdf
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 115