عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش آموزه هاي اسلامي مربوط به روابط زوجين، بر کاهش مشکلات رفتاري فرزندان
   
چکیده مقاله:
کودکان ابتدا از محيط خانواده و عوامل مؤثر بر آن تأثير مي‌پذيرند. ازاين‌رو كاهش مشكلات رفتاري کودکان، بدون توجه به افراد تأثيرگذار بر کودک در خانواده، به‌ويژه والدين، ممکن نيست. هدف پژوهش، شناسايي ميزان اثربخشي آموزه‌هاي دينيِ مربوط به روابط زوجين بر کاهش مشکلات رفتاري فرزندان است. روش پژوهش، آزمايشي از نوع پيش‌تست و پس‌تست با گروه كنترل است. جامعة آماري اين پژوهش را همة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة دورة اول شهر قم و والدين آنها تشکيل داده‌اند که از طريق نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. دختران شرکت‌کننده در اين پژوهش به پرسش‌نامة آخنباخ پاسخ دادند. پس از روشن شدن گروه آزمايش و گواه، بستة آموزشي محقق‌ساخته به والدين گروه آزمايش آموزش داده شد و پس‌آزمون انجام گرفت. داده‌هاي به‌دست‌آمده از طريق روش‌هاي آمار توصيفي، خلاصه، و براي پاسخ به پرسش‌هاي پژوهش از تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که آموزش آموزه‌هاي دينيِ مربوط به روابط زوجين، در کاهش مشکلات کلي رفتاري فرزندان و مشکلات بروني‌سازي‌شده تأثير داشته است؛ اما دربارة مشکلات دروني‌سازي‌شده فرضيه به اثبات نرسيد. همچنين نتايج نشان داد متغيرهاي جمعيت‌شناختي هيچ تأثيري بر مشکلات رفتاري فرزندان نداشته است. درنتيجه اين بستة آموزشي با مداخله و ايجاد تغيير در اصول اولية ارتباط، ويژگي‌هاي شخصيتي و روش‌هاي مديريت تعارض توانسته است در فرايند ارتباط بين زوجين و ارتباط ميان والدين و فرزندان تغييرات مثبتي به وجود آورد.
   
کلیدواژه:
آموزه‌هاي ديني، روابط زوجين، مشکلات رفتاري فرزندان.
   
نویسندگان:
مهدی جعفری / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد / --
محمدرضا احمدی / دانشجوی کارشناسی / -
رضا مهکام / دانشجوی دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: اثربخشي آموزش آموزه هاي اسلامي مربوط به روابط زوجين، بر کاهش مشکلات رفتاري فرزندان.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 570