عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش مهارت‌‌هاي کلامي با تأكيد بر منابع اسلامي بر بهبود عملکرد خانواده
   
چکیده مقاله:
ازدواج مهم‌‌ترين و اساسي‌‌ترين رابطه بشري توصيف شده است؛ زيرا بناي رابطه خانوادگي و تربيت نسل آينده را فراهم مي‌‌‌سازد. از طرفي بهترين وسيله ارتباط انسان‌‌‌ها گفت‌وگو و مراودات کلامي است؛ زيرا انسان‌‌‌ها مي‌‌توانند از اين راه نياز‌‌‌‌‌ها و خواسته‌‌‌هاي خود را به يکديگر انتقال دهند. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت‌‌هاي کلامي با تأكيد بر منابع اسلامي بر سطح عملکرد خانواده است. روش انجام اين پژوهش از نوع آزمايشي در قالب طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان در اين پژوهش به پرسش‌نامه عملکرد خانواده مک‌مستر پاسخ دادند. جامعه آماري اين پژوهش از طريق نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از ميان تمام زنان متأهل منطقه 15 شهر تهران که از سطح عملکرد خانوادگي خود رضايت نداشتند، انتخاب شدند. داده‌‌هاي به‌دست‌آمده با روش آمار استنباطي تحليل کوواريانس بررسي شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌‌دهد که آموزش مهارت‌‌هاي کلامي مبتني بر منابع اسلامي در افزايش سطح عملکرد خانواده و خرده‌مقياس‌‌هاي حل‌مشکل، ارتباط، نقش‌ها، همراهي عاطفي، آميختگي عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي تأثير داشته است. همچنين نتايج نشان مي‌‌دهد که متغير‌هاي جمعيت‌شناختي، تحصيلات، سن و سن ازدواج تأثيري بر بالا بردن سطح عملکرد خانواده در نمونه آماري نداشته است. در نتيجه، اين بسته آموزشي با مداخله و ايجاد تغيير در آشنايي همسران با الگو‌هاي ديني رفتار‌ کلامي ‌و غيرکلامي در تعامل با يکديگر و رسيدن به بهترين سبک ارتباط، يعني سبک صريح و محترمانه، توانسته است در فرايند ارتباط زوجين و عملکرد خانواده تغييرات مثبتي به وجود آورد.
   
کلیدواژه:
آموزه‌‌هاي اسلامي، مهارت‌‌هاي کلامي، عملکرد خانواده، زنان.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: اثربخشي آموزش مهارت‌‌هاي کلامي با تأكيد بر منابع اسلامي بر بهبود عملکرد خانواده.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 218