عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي
   
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي است. ازاين‌رو محقق با استفاده از قرآن و روايات و تبيين مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي سازه حضور قلب، در پي ارائه آزموني است که حضور قلب را در نماز افراد بزرگسال اندازه‌گيري نمايد. روش تحقيق به دو شيوه توصيفي و پيمايشي است. در روش توصيفي آموزه‌‌هاي دين جمع‌آوري و مؤلفه‌‌‌ها و نشانه‌‌هاي طبقه‌بندي‌شده سازه مورد تحليل و ارزيابي 8 کارشناس ديني قرار گرفته است. در روش پيمايشي نيز ارزيابي روايي و اعتبار آزمون در نمونه 70 نفري از طلاب و دانشجويان شهر قم بررسي ‌شده است. براي تحليل داده‌‌‌ها از شاخص‌‌‌ها و روش‌‌هاي آماري متناسب با سؤال‌‌هاي پژوهش، شامل همبستگي پيرسون، اسپيرمن، ضريب دونيمه‌‌سازي گاتمن، ضرايب کندال، آلفاي کرونباخ و آزمون خي دو، استفاده ‌شده است. نتايج پژوهش روايي محتواي آزمون را با توجه به ارزيابي 10 نفر از کارشناسان در حد مطلوب نشان مي‌‌دهد. ضريب همبستگي نظرات کارشناسان مثبت و معنادار است و ضريب تطابق کندال 369/0 است که در سطح 01/0 معنا مي‌‌دهد. همچنين اعتبار اوليه آزمون با توجه به ميزان آلفاي کرونباخ 909/0، همبستگي دونيمه 790/0، ضريب دونيمه‌‌سازي اسپيرمن‌ـ‌ بروان 883/0 و دونيمه‌‌سازي گاتمن 867/0 محاسبه گرديد. روايي سازه، همبستگي تک‌تک سؤالات با نمره کل، همبستگي مؤلفه‌‌‌ها با نمره کل و همبستگي مؤلفه‌‌‌ها با يکديگر نيز محاسبه شد که روايي مطلوبي را گزارش مي‌‌دهد.
   
کلیدواژه:
حضور قلب، نماز، منابع اسلامي، آزمون اوليه، اعتبار و روايي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: ساخت آزمون اوليه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامي.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 228