عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: بازشناسي عوامل لذت‌بري سعادت‌نگر؛ بررسي مجدد ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي پرسش‌نامه
   
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بازشناسي عوامل لذت‌بري سعادت‌نگر و بررسي ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي فرم کوتاه پرسش‌نامه آن، بر اساس منابع اسلامي تدوين و انجام شده است. براي اين پژوهش، با روش نمونه‌برداري تصادفي خوشه‌اي، 344 نفر از طلاب و دانشجويان انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسش‌نامه لذت‌بري سعادت‌نگر و پرسش‌نامه بهزيستي روان‌شناختي پاسخ دادند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌‌دهد كه هماهنگي دروني فرم کوتاه پرسش‌نامه برابر با 89/0 و داراي 5 عامل است و پرسش‌نامه از روايي سازه قابل قبولي برخوردار است؛ با اين تفاوت که روايي سازه آن بالاتر از روايي سازه فرم اوليه است. مجموع عوامل استخراج‌شده، واريانس بيشتري را تبيين مي‌‌کنند و عوامل از نظر مفهومي با مؤلفه‌‌هاي مدل نظري هماهنگي بيشتري دارند. بين نمرات لذت‌بري سعادت‌نگر با مقياس بهزيستي روان‌شناختي همبستگي معنادار مشاهده شد که نشان از روايي همگراي آن دارد.
   
کلیدواژه:
لذت‌بري سعادت‌نگر، سعادت‌نگري، لذت‌نگري، هماهنگي دروني، تحليل عاملي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: بازشناسي عوامل لذت‌بري سعادت‌نگر؛ بررسي مجدد ويژگي‌‌هاي روان‌سنجي پرسش‌نامه.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 234