عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: ساخت آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري
   
چکیده مقاله:
اين پژوهش بنيادي با هدف طراحي و ساخت آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري و با روش توصيفي ـ تحليلي و پيمايشي انجام شده است. براي اين پژوهش، با مراجعه به منابع اسلامي، آموزه‌هاي تعامل مردان با همسر به گونه استدلالي جمع آوري شد و پس از طي مراحل ساخت و اعتبارسنجي، پرسش‌نام‌هاي 36 گويه‌اي بين 383 نفر از معلمان مرد متأهل شهر قم که به صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب شده بودند، به اجرا درآمد. در بررسي روايي مقياس، موافقت 92درصدي كارشناسان، گوياي روايي محتواي مقياس بود. تحليل عاملي اکتشافي يافته‌‌‌ها نشانگر آن بود كه آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري داراي هشت عامل (1. تعهد و مسوليت‌پذيري؛ 2. ارتباطي؛ 3. امور مالي؛ 4. تمرکز/توجه هيجاني؛ 5. همدلي فعال؛ 6. هديه دادن؛ 7. خوش‌بيني و گذشت؛ 8. رشد ديني) است. آلفاي كرونباخ 88/0 و ضريب دونيمه‌‌سازي 751/0 نشانگر اعتبار دروني اين مقياس است. بر اساس يافته‌‌هاي پژوهش مي‌‌توان گفت اين پرسش‌نامه اعتبار و روايي مطلوبي دارد و عوامل منسجمي از آن به دست مي‌‌آيد که مي‌‌توان با کاربرد آن، پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري را مطالعه و از آن در حيطه‌هاي تحقيق و درمان استفاده کرد.
   
کلیدواژه:
کليدواژه‌ها: پاي‌بندي مردان، آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: ساخت آزمون پاي‌بندي مردان به آموزه‌‌هاي اسلامي همسرداري.pdf
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 184