عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه جهت‌گيري ديني با شادي و رضايت از زندگي
   
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه جهت‌گيري ديني با بهزيستي فاعلي انجام شد. 399 دانشجو به مقياس شادي فاعلي، مقياس رضايت از زندگي، مقياس تجديد نظر شده جهت‌گيري ديني و آزمون اصلاح شده هدف در زندگي پاسخ دادند. اين پژوهش از نوع همبستگي است و از روش‌هائي چون ضريب همبستگي، رگرسيون و آزمون سوبل براي تحليل يافته‌‌‌ها استفاده شد. يافته‌‌‌ها نشان داد روابط شاخص‌‌هاي دينداري با شادي و رضايت از زندگي مثبت و معنادار بود. اين روابط در مورد رضايت از زندگي و هدف در زندگي نيرومند‌تر بود. رابطه هدف در زندگي با متغير‌هاي ديني و بهزيستي فاعلي مثبت بود و نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه با جهت‌گيري ديني با شاخص‌‌هاي بهزيستي تائيد شد. پژوهش حاضر به شناخت رابطه دينداري با بهزيستي و سلامت رواني کمک مي‌‌کند و راهکار‌هايي براي پژوهش‌‌هاي آينده در اختيار مي‌‌گذارد.
   
کلیدواژه:
کليدواژه‌‌ها: دين، جهت‌گيري ديني، بهزيستي فاعلي، هدف در زندگي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: نقش واسطه‌اي هدف در زندگي در رابطه جهت‌گيري ديني با شادي و رضايت از زندگي.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 223