عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: رابطه روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه و دينداري در ميان همسران متعارض و غيرمتعارض
   
چکیده مقاله:
يکي از مشکلات شايع در دنياي امروز خانوادهها، تعارضهاي زناشويي است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و با روش همبستگي است كه به منظور بررسي رابطه روانبنههاي ناسازگار اوليه و دينداري درميان همسران متعارض و غيرمتعارض انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را متأهلين فعلي استان سمنان تشكيل ميدادند. از كل جامعه آماري، تعداد 782 نفر با استفاده از نمونهگيري تصادفي چندمرحلهاي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. دادهها با استفاده از روشهاي همبستگي پيرسون و آزمون Z فيشر مورد تحليل قرار گرفت. نتايج، ضمن به چالش کشيدن کارکرد روانبنههاي ناسازگار اوليه و دينداري، نقش تعديلکنندگي متغير تعارض زناشويي را مورد تأييد قرارداد. بدين معنا که رابطه دينداري و روانبنههاي ناسازگار اوليه در گروه همسران غيرمتعارض به ميزان معناداري قويتر است.
   
کلیدواژه:
كليدواژه‌‌ها: روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه، پاي‌بندي مذهبي، دينداري، تعارض زناشويي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: رابطه روان‌بنه‌‌هاي ناسازگار اوليه و دينداري در ميان همسران متعارض و غيرمتعارض.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 184