عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: رابطة روان بنه هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي با صفت اخلاقي تكبر
   
چکیده مقاله:
هدف پژوهش پيش¬رو، تعيين رابطه ميان روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي و تکبر است. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعة آماري آن، همة دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين بودند که از اين ميان، تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب، و به پرسش‌نامة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، پرسش‌نامة پنج‌عاملي شخصيتي و مقياس اسلامي تکبر ـ تواضع پاسخ دادند. داده‌ها به روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون، گام‌به‌گام تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که همة حوزه‌هاي روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و زيرمقياس روان‌آزردگي، ارتباط مثبت با تکبر دارند و زيرمقياس‌هاي برون‌گرايي، تجربه‌پذيري، موافق‌ بودن و باوجدان بودن، رابطة‌ منفي با تکبر دارند. همچنين نمرة کل روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، موافق ‌بودن، محدوديت‌هاي مختل، روان‌آزردگي و برون‌گرايي، توانايي تبيين بخش معناداري از واريانس تکبر را دارند.
   
کلیدواژه:
روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي، تکبر.
   
نویسندگان:
علي هراتيان / فارغ التحصیل کارشناسی ارشد / -
جواد ترکاشوند / دانشجوی دکتری تخصصی / -
محمدرضا جهانگیر زاده / دانشجوی دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: رابطة روان بنه هاي ناسازگار اوليه و ويژگي هاي شخصيتي با صفت اخلاقي تكبر.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 608