عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: پاييز 1394
   
عنوان مقاله: رابطه بهزيستي معنوي با هوش اخلاقي و هدف در زندگي
   
چکیده مقاله:
هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش اخلاقي و هدف در زندگي با بهزيستي معنوي در دانشآموزان دبيرستاني است. اين پژوهش از نوع همبستگي است و حجم نمونه پژوهش 250 نفر از دانشآموزان دبيرستانهاي شهرستان دلفان هستند که با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، پرسشنامه بهزيستي معنوي، هوش اخلاقي و هدف در زندگي بودند. دادهها با نرم افزار 18 SPSS تحليل و با آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان بررسي شد. نتايج حاصل از تحليل دادهها نشان ميدهد كه متغيرهاي پژوهش از ارتباط معناداري با يكديگر برخوردارند و هوش اخلاقي و هدف در زندگي به شکلي معنادار بخشي از واريانس بهزيستي معنوي را پيشبيني ميکنند. در مجموع ميتوان گفت كه هدفمندي در زندگي و دستيابي به هوش اخلاقي ميتواند بهزيستي معنوي را به همراه داشته باشد.
   
کلیدواژه:
کليدواژه‌‌ها: هوش اخلاقي، هدف در زندگي، بهزيستي معنوي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: رابطه بهزيستي معنوي با هوش اخلاقي و هدف در زندگي.pdf
   

                  امتیاز: 100                         تعداد بازدید: 240