عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: هوش اخلاقي و ساخت آزمون اولية آن بر اساس منابع اسلامي
   
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر که با هدف شناسايي مؤلفه‌هاي هوش اخلاقي و ساخت آزمون اولية آن بر اساس منابع اسلامي انجام گرفت، از نوع پژوهش‌هاي بنيادي بوده و در آن از روش تحليل محتوا استفاده شده است. جامعة آماري اين پژوهش را تمامي دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني? و طلاب جامعة الزهراء? در سال تحصيلي 1395-1394 تشکيل ‌مي‌دهند که با روش نمونه‌گيري در دسترس، 100 نفر انتخاب شدند. محقق پس از مطالعه، يادداشت‌برداري، سازماندهي و تجزيه و تحليل منابع اسلامي و روان‌شناختي، مهم‌ترين فضائل اخلاقي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. مؤلفه‌هاي هوش اخلاقي بر اساس معيارهاي مکارم، محاسن و معالي در حوزة اخلاق، به هفده ويژگي رسيد و در سه دستة الهي، فردي و اجتماعي تقسيم گرديد. براي بررسي ميزان مطابقت مستندات اسلامي با مؤلفه‌هاي هوش‌اخلاقي از نظر کارشناسان خبرة دين استفاده شد. ميانگين کل 7/3 نشانگر موافقت 92 درصدي کارشناسان در خصوص تطابق مستندات با مؤلفه‌هاست. هماهنگي ميان مستندات با گويه‌ها، ميانگيني در حد 51/3 بدست داد. جهت سنجش روايي ملاک، آزمون محقق ساخته به همراه آزمون هوش اخلاقي (MCI) اجرا شد. همبستگي دو آزمون با 84/0 نشان دهندة روايي بالاي آزمون است. مؤلفه‌هاي‌ آزمون هوش اخلاقي اسلامي با کل آزمون، همبستگي بالا و با يکديگر همبستگي مثبت و پايين داشتند که نشان دهندة روايي سازة آزمون محقق ساخته است. اعتبار آزمون بواسطة بررسي همساني دروني پرسش‌نامه با ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و نتيجة آن در سطح 96/0 به دست آمد. دونيمه‌سازي نيز اعتباري در حد 93/0 تا 95/0 به دست داد. نتايج تحقيق نشان ‌مي‌دهد که پرسش‌نامه تهيه ‌شده از اعتبار و روايي مطلوبي برخوردار است.
کليدواژه‌ها: هوش، اخلاق، هوش اخلاقي، منابع اسلامي، روايي و اعتبار.
   
کلیدواژه:
هوش، اخلاق، هوش اخلاقي، منابع اسلامي، روايي و اعتبار.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: هوش اخلاقي و ساخت آزمون اولية آن بر اساس منابع اسلامي.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 258