عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: بازشناسي ساختار عاملي مقياس اسلامي کارآمدي خانواده
   
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به منظور برآورد روائي و پايائي نسخه تجديدنظرشده مقياس اوليه کارآمدي خانواده با تکيه بر منابع اسلامي اجرا شده است. اين مطالعه از نوع تحقيقات همبستگي است. و در آن به روش نمونه‌گيري تصادفي و خوشه‌اي 590 نفر انتخاب شدند. شرکت کنندگان، مقياس سنجش کارآمدي خانواده با تكيه بر منابع اسلامي را تكميل كردند. در اين پژوهش جهت بررسي روايي مقياس، از روش تحليل عاملي استفاده شد. تحليل عاملي يافته‌ها نشانگر آن بود كه فرم تجديدنظرشده مقياس اسلامي کارآمدي خانواده داراي هشت عامل (رعايت حقوق، رضامندي و رشد، رابطه عاطفي و کلامي، انديشه ديني، مسؤوليت پذيري و مشارکت، رفتار ديني، اعتماد و بخشش، و صداقت) مي‌باشد. جهت بررسي پايائي مقياس از روش بررسي همساني دروني بوسيله آلفاي كرونباخ استفاده شد. آلفاي كرونباخ 96/0 به دست آمده است. براساس يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت اين پرسش‌نامه داراي روائي و پايائي بالا بوده و عوامل منسجمي از آن به دست مي‌آيد که مي‌توان با کاربرد آن، کارآمدي خانواده را بر اساس منابع اسلامي مورد مطالعه قرار داد و در پژوهش‌هاي آتي از آن استفاده کرد.
   
کلیدواژه:
تحليل عاملي، کارآمدي خانواده، روائي و پايائي
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: بازشناسي ساختار عاملي مقياس اسلامي کارآمدي خانواده.pdf
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 213