عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي با رويکرد ديني بر کاهش افسردگي زندانيان زن استان قم
   
چکیده مقاله:
افسردگي يکي از اختلالات رواني شايع به ويژه در ميان زنان زنداني است. پژوهش حاضر با هدف شناسايي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي با رويکرد ديني بر کاهش افسردگي زندانيان زن صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقيق دو گروهي پيش آزمون و پس آزمون و جامعة آماري زنان زندان مرکزي استان قم انجام شده است. شرکت‌کنندگان پس از پاسخ به پرسش‌نامه افسردگي بک (ابزار آزمون) به دو گروه 11 نفري (آزمايش و کنترل) تقسيم شدند. در روش مداخلة پژوهش نيز به گروه آزمايش مهارت‌هاي مقابلة اسلامي توکل، ذکر خداوند، صبر، دعا و مناجات، اعتراف و توبه، نماز و اميدواري به خداوند آموزش داده شد. پس از انجام پس‌آزمون براي تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش از شاخص‌هاي توصيفي و آزمون کواريانس استفاده شده است. بر طبق يافته‌هاي پژوهش مي‌توان گفت آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي با رويکرد ديني بر کاهش افسردگي موثر است.
   
کلیدواژه:
افسردگي، مهارت‌هاي مقابله‌اي، رويکرد ديني، زندانيان زن.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: اثربخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي با رويکرد ديني بر کاهش افسردگي زندانيان زن استان قم .pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 220