عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: اثربخشي اميد درماني
بر تغيير اهداف پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان

   
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناسايي اثربخشي مداخله اميد درماني بر اهداف پيشرفت دانش‏آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه ناحيه 1 شهر قزوين بوده است. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از ميان دبيرستان‏هاي پسرانه ناحيه 1 شهر قزوين از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي يک مدرسه وسپس دو کلاس انتخاب و به‌ صورت تصادفي 23 نفر با اهداف اجتنابي پيشرفت با توجه به پرسش‌نامه اليوت و مک گريگور که شامل 4 مقياس (1.هدف تبحرگرا 2. هدف اجتناب از تبحر 3. هدف عملکرد گرا 4.هدف اجتناب از عملکرد) است، برگزيده شدند و در يک گروه آزمايش و يک گروه کنترل قرار داده شدند. پس از برگزاري 6 جلسه دو ساعته از مداخله اميد درماني گروهي با هدف تغيير اهداف پيشرفت در گروه آزمايش، در پايان مجددا پرسش‌نامه اهداف پيشرفت به عنوان پس آزمون در هر دو گروه آزمايش و کنترل اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره تجزيه‌ وتحليل شدند. نتايج حاصل از تحليل کوواريانس نشان داد که بين گروه‌هاي مورد مطالعه در اهداف پيشرفت و مؤلفه‌هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد. مداخله اميد درماني در تغيير و بهبود جنبه‌هاي اهداف پيشرفت مؤثر است.
   
کلیدواژه:
اميد درماني، اهداف پيشرفت، دانش‌آموزان.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: اثر بخشی امید درمانی بر تغییر اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزلن پسر مقطع دبیرستان.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 263