عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: نقش واسطه‌اي قدرداني معيار مرجع (شکرگزاري ديني) در رابطه‌ بين قدرداني هنجار مرجع با رضايت از زندگي

   
چکیده مقاله:
قدرداني علاوه بر اينکه يکي از سازه‌هاي مورد توجه روان‌شناسي مثبت‌نگر است، از منظر دين نيز از جايگاه و منزلت والايي برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شناسايي نقش واسطه‌اي شکرگزاري ديني در رابطه‌ بين قدرداني هنجارمرجع و رضايت از زندگي بود. به اين منظور 104 نفر از دانش‌پژوهان موسسه امام خميني قم، به سه پرسش‌نامه «قدرداني هنجارمرجع»، «قدرداني معيارمرجع» و نيز «رضايت از زندگي» پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهايSPSS و LISREL تجزيه و تحليل شد. نتايج تحليل مسير نشان داد که با وجود همبستگي معنادار قدرداني معيارمرجع و قدرداني هنجارمرجع با رضايت از زندگي، مسير مستقيم قدرداني هنجارمرجع به رضايت از زندگي معنادار نيست و قدرداني هنجارمرجع فقط به صورت غيرمستقيم و از طريق قدرداني معيارمرجع، رضايت از زندگي را تبيين مي‌کند. نتايج اين پژوهش، تبييني منطقي را براي اهميت نقش شکرگزاري ديني در موضوع رضايت از زندگي فراهم مي‌آورد.
   
کلیدواژه:
شکرگزاري ديني، قدرداني معيارمرجع، قدرداني هنجارمرجع، رضايت از زندگي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: نقش واسطه ای قدردانی معیار مرجع در رابطه بین قدردانی هنجار مرجع با رضایت از زندگی.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 221