عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: زمستان 1394
   
عنوان مقاله: نقش عوامل شخصيت و سبک زندگي مذهبي در سلامت روان
   
چکیده مقاله:
اين پژوهش به منظور تعيين رابطه عوامل شخصيت و سبک زندگي مذهبي با سلامت روان طراحي شد. روش اين پژوهش توصيفي، به شيوه همبستگي بود. جامعه آماري آن را دانشجويان دانشگاه قم و طلاب حوزه علميه قم تشکيل دادند و 375 نمونه به روش غيرتصادفي انتخاب گرديدند. براي سنجش متغيرهاي اين پژوهش از پرسش‌نامه شخصيت (NEO-FFI-60)، آزمون سبک زندگي اسلامي (ILST-75) و پرسش‌نامه سلامت روان (GHQ-28) استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين سبک زندگي مذهبي و نمره کل اختلالات در پرسش‌نامه سلامت روان همبستگي منفي وجود دارد و نيز بين سبک زندگي مذهبي با خرده مقياس‌هاي پرسش‌نامه سلامت روان؛ نشانه‌هاي جسماني، اضطراب و بيخوابي، اختلال در عملکرد اجتماعي و افسردگي شديد همبستگي منفي وجود دارد. همچنين عوامل روان‌رنجورخويي و گشودگي به تجربه با نمره اختلالات در پرسش‌نامه سلامت روان همبستگي مثبت داشته و عوامل برون گرايي، موافق بودن و باوجدان بودن با نمره اختلالات در پرسش‌نامه سلامت روان همبستگي منفي دارند. عوامل شخصيت و سبک زندگي مذهبي توانستند مقادير معناداري از سلامت روان را تبيين کنند.
   
کلیدواژه:
سبک زندگي مذهبي، عوامل شخصيت، سلامت روان، روان‌شناسي دين.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله: نقش عوامل شخصيت و سبک زندگي مذهبي در سلامت روان.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 253