عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: مؤلفه‌هاي فرايندي و ساختاري هويت ديني بر پاية منابع اسلامي
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، شناسايي ساختار مؤلفه‌اي و مؤلفه‌هاي فرايندي هويت ديني از منابع اسلامي است. براي کشف مؤلفه‌ها از روش تحليل محتوا و معناشناسي زباني در يک طرح دو مرحله‌اي استفاده شد. روايي محتوايي مؤلفه‌ها، توسط کارشناسان علوم حوزوي که در روان‌شناسي يا علوم تربيتي تخصص داشتند، تأييد شد. يافته‌ها نشان داد که پنج مؤلفة جست‌وجوگري، يکپارچه‌سازي، تعهد، هشياري و خودپايي را مي‌توان مؤلفه‌هاي فرايندي هويت ديني معرفي کرد. همچنين بر پايه يافته‌هاي اين پژوهش هفت مؤلفة باورها، ارزش‌ها، اهداف، گرايش‌ها، صفات، توانمندي‌ها و آسيب‌پذيري‌ها مؤلفه‌هاي ساختاري هويت ديني به شمار مي‌روند.
   
کلیدواژه:
ساختار مؤلفه‌اي، هويت ديني، مؤلفه‌ فرايندي، مؤلفه ساختاري، منابع اسلامي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 422