عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: بررسي تجربي مراحل تحول ايمان به خدا در کودکان و نوجوانان
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي تجربي مراحل تحول ايمان به خدا در کودکان و نوجوانان بر مبناي پژوهش نظري نوذري (1389) و با روش مقطعي انجام شده است. مؤلفه‌هاي ايمان به خدا در پژوهش حاضر عبارتند از: شناخت خدا، شناخت نظام معنايي، عاطفه ايماني و التزام ايماني. داده‌هاي پژوهش بر پايه روش باليني و از طريق مصاحبه انفرادي نيمه‌ساخت‌يافته با 198 دانش‌آموز (دختر و پسر) 7 تا 17 ساله شهر قم-که به صورت تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند- گردآوري و توسط پنج کارشناس نمره‌گذاري شدند. داده‌ها با روش تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها نشان مي‌دهد که با افزايش سن، سطح ايمان به خدا نيز افزايش و دگرگوني مي‌يابد. همچنين بر پايه نتايج به دست آمده، روند تحول ايمان به خدا در کودکان و نوجوانان داراي مراحل ذيل است: ايمان حسي نامتمايز، ايمان مفهومي آموخته ‌شده، ايمان انتزاعي سطح اول، ايمان انتزاعي کامل.
   
کلیدواژه:
مرحله، تحول، ايمان به خدا، کودکي و نوجواني.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 426