عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش خوش‌بيني
بر ميزان افسردگي و رضايت از زندگي زنان در آستانة طلاق
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، تعيين تأثير آموزش خوش‌بيني بر ميزان افسردگي و رضايت از زندگي زنان در آستانه طلاق شهرستان قم است. روش پژوهش نيمه‌تجربي از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جهت اجراي پژوهش، 30 نفر از زنان در آستانه طلاق در دو گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به طور تصادفي جايگزين شدند. متغير مستقل خوش‌بيني بود که در 14 جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد و در گروه گواه هيچ مداخله‌اي انجام نشد. ابزار پژوهش مقياس افسردگي بک ((BDI-II و مقياس رضايت از زندگي داينر (SWLS) بود. براي تحليل داده‌ها از تحليل کواريانس استفاده شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که خوش‌بيني در کاهش افسردگي زنان و افزايش رضايت از زندگي آنان مؤثر بوده است که با يافته‌هاي پژوهش‌هاي قبلي همسو است. يافته‌ها اطلاعات مفيدي را براي پژوهشگران، مشاوران و روان‌درمانگران در مورد اثربخشي خوش‌بيني فراهم نمايد.
   
کلیدواژه:
زنان در آستانة طلاق، افسردگي، رضايت از زندگي، آموزش خوش‌بيني.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 377