عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي هوش معنوي بر خويشتن داري جنسي دانشجويان پسر
   
چکیده مقاله:
پژوهش پيش رو، با هدف تعيين ميزان اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي هوش معنوي بر خويشتن‌داري جنسي دانشجويان پسر دانشگاه‌هاي تهران انجام شده است. طرح پژوهشي استفاده‌شده در اين پژوهش، طرح آزمايشي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماري پژوهش، همة دانشجويان پسر دانشگاه‌هاي تهران بود که از ميان جامعة آماري، 26 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند‌مرحله‌اي انتخاب شدند. براي جمع‌آوري اطلاعات، از پرسش‌نامة خويشتن‌داري جنسي، در سطح توصيف داده‌ها از ميانگين و انحراف معيار، و در سطح تحليل‌ استنباطي از آزمون کوواريانس استفاده شده است. نتايج تحليل داده‌هاي اين پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفه‌هاي هوش معنوي، موجب افزايش خويشتن‌داري جنسي دانشجويان پسر دانشگاه هاي تهران مي شود.
   
کلیدواژه:
هوش معنوي، خويشتن‌داري جنسي، طرح آزمايشي.
   
نویسندگان:
نصیر عابدینی / دانشجوی دکتری تخصصی / -
فرامرز سهرابی / دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: اثربخشي آموزش مؤلفه‌هاي هوش معنوي بر خويشتن داري جنسي دانشجويان پسر.pdf
   

                  امتیاز: 20                         تعداد بازدید: 651