عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: ساخت آزمون اولية صبر بر معصيت
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، ساخت آزمون اوليه صبر بر معصيت است. در اين پژوهش، با توجه به مؤلفه‌ها و نشانه‌‌هايي که در ميان آيات و روايات شناسايي شده‌اند ، يک آزمون 44 ماده‌اي ساخته شد. براي کشف روايي محتوا از روش پيمايشي دلفي استفاده شد و در نهايت براي تشخيص اعتبار اوليه، آزمون روي 106 تن به طور آزمايشي اجرا و با استفاده از روش‌هاي آلفاي کرونباخ، ضريب دونيمه‌سازي اسپيرمن و گاتمن، ميزان اعتبار آن بررسي شد. پس از اجراي آزمون، براي کشف روايي سازه از روش همساني دروني (با محاسبه همبستگي اسپيرمن) استفاده شد. روايي محتواي آزمون از تأييد 8 نفر از کارشناسان به دست آمد. بعد از اجراي آزمايشي، اعتبار اوليه آزمون با توجه به ميزان آلفاي کرونباخ 93/0، همبستگي دونيمه‌سازي 86/0، ضريب دونيمه‌سازي اسپيرمن 93/0 و دونيمه‌سازي گاتمن 92/0 محاسبه گرديد. براي بررسي روايي سازه، همبستگي خرده‌مقياس‌‌ها با يکديگر و با نمره کل مقياس، همبستگي مؤلفه‌‌هاي هر خرده‌مقياس با نمره کل و همبستگي هر گويه با نمره کل محاسبه شد که نتايج روايي سازه مطلوب در پرسش‌نامه را نشان داد.
   
کلیدواژه:
صبر، معصيت، روايي و اعتبار، آزمون اوليه، اسلام.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 419