عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: نقش ميانجي صفت حرص در رابطة بين صفات تکبر و حسادت
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، تدوين مدل روابط ميان تکبر، حرص و حسادت است. اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است و حجم نمونه آن 384 نفر از دانشجويان دانشگاه خمين مي‌باشد که به روش نمونه‌گيري تصادفي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. از مقياس‌هاي اسلامي حرص- قناعت، تکبر- تواضع و نسخه تجديدنظر شده حسادت براي جمع‌آوري داده‌ها استفاده شد که با استفاده از روش تحليل مسير و آزمون سوبل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. شاخص‌ها نشان از برازش مطلوب مدل ارائه شده و تأييد نقش ميانجي حرص در رابطه بين کبر و حسادت دارد. نتايج نشان داد که صفت تکبر، ريشه بسياري از احساس‌ها و صفات منفي از جمله حسادت خواهد بود که جا دارد به زيربناها، روابط و مکانيزم عمل اين قبيل صفات اخلاقي بيشتر توجه شود.
   
کلیدواژه:
نقش ميانجي، تکبر، حرص، حسادت، صفت اخلاقي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 60                         تعداد بازدید: 403