عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: بهار 1395
   
عنوان مقاله: مقايسة تأثير آموزش مبتني بر درمان روايت دلبستگي
و معنويت‌درماني بر تعارضات زناشويي
   
چکیده مقاله:
هدف اين پژوهش، مقايسه تأثير آموزش مبتني بر درمان روايت دلبستگي با معنويت‌درماني بر تعارضات زناشويي است. جامعه آماري، کليه زنان کارمند داراي تعارض زناشويي منطقه 7 و 8 تهران مي‌باشند که 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه تعارضات زناشويي تجديدنظرشده (MCQ-R) مي‌باشد. طرح پژوهش از نوع پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. پس از انتخاب تصادفي گروه‌هاي آزمايشي و کنترل، مداخلات آزمايشي براي دو گروه، به مدت 12جلسة دو ساعتي و هفته‌اي يکبار اجرا شد. پس از اتمام برنامه آموزشي، از هر سه گروه پس‌آزمون و سپس پيگيري به عمل آمد. براي تحليل داده‌ها، از تحليل کوواريانس و آزمون تعقيبي استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که آموزش مبتني بر درمان روايت دلبستگي و معنويت‌درماني اثربخشي معناداري بر کاهش تعارضات زناشويي داشته است. بدين‌معنا که آموزش مبتني بر معنويت‌درماني، اثربخشي بيشتري نسبت به آموزش مبتني درمان روايت دلبستگي بر کاهش تعارضات زناشويي داشته است. نتايج پيگيري نمرات دو گروه پس از سه ماه، حاکي از ماندگاري اثر مداخلات بود.
   
کلیدواژه:
درمان روايت دلبستگي، معنويت‌درماني، تعارضات زناشويي.
   
نویسندگان:
   
فایل مقاله:
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 474