عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: دانش آموزان خانواده هاي داراي تک و دو فرزند با بيش از دو فرزند مقايسة ويژگي‌هاي شخصيتي و رضايت از زندگي
   
چکیده مقاله:
پژوهش پيش رو، به مقايسة ويژگي‌هاي شخصيتي و رضايت از زندگي دانش‌‌آموزان خانواده‌هاي داراي تک و دو فرزند با خانواده‌هاي داراي بيش از دو فرزند پرداخته است. حجم نمونة مورد پژوهش، 295 نفر از دانش‌آموزان اول تا سوم دبيرستان‌هاي شهرستان بهارستان استان تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است و ابزار استفاده‌شده، پرسش‌نامة شخصيتي آيسنک و پرسش‌نامه رضايت از زندگي است. داده‌ها براساس آزمون مان ويتني تحليل شد. يافته‌هاي پژوهش حکايت از آن دارد که ميانگين رتبة روان‌آزردگي و روان‌گسستگي دانش‌آموزان خانواده‌هاي يک و دو فرزند به‌طور معناداري بيش از دانش‌آموزان خانواده‌هاي داراي بيش از دو فرزند است. همچنين، ميان ميانگين رتبة برون‌گرايي و رضايت از زندگي اين دو گروه، تفاوت معناداري وجود ندارد؛ درنتيجه، با افزايش جمعيت خانواده، احتمال سلامت شخصيت و رضايت از زندگي فرزندان، فزوني خواهد يافت.
   
کلیدواژه:
شخصيت، رضايت از زندگي، تعداد فرزند.
   
نویسندگان:
محمد زارعی توپخانه / دانشجوی دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: دانش آموزان خانواده هاي داراي تک و دو فرزند با بيش از دو فرزند مقايسة ويژگي‌هاي شخصيتي.pdf
   

                  امتیاز:                         تعداد بازدید: 608