عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: رابطه حرمت‌خود با خودمهارگري اسلامي؛ با توجه به جنسيت و وضعيت تأهل
   
چکیده مقاله:
پژوهش پيش‌رو، با هدف شناسايي رابطة حرمت‌ خود و خودمهارگري در ميان زنان و مردان انجام شد. تعداد 433 نفر از دانشجويان مرتبط با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب، و پرسش‌نامه‌هاي حرمت‌ خود و پرسش‌نامة خودمهارگري اسلامي را تكميل کردند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون و Z فيشر نشان داد كه بين حرمت‌ خود کلي با خودمهارگري کلي و مؤلفه‌هاي آن ـ که شامل انگيزش خودمهارگري، خودنظارتگري، خودمهارگري هيجاني ـ رفتاري، خودمهارگري جنسي و هدف‌پذيري است ـ رابطة مثبت معناداري وجود دارد. . از سوي ديگر، تفاوت رابطة بين حرمت‌ خود و خودمهارگري در گروه مردان و زنان نيز معنادار بوده، ولي تفاوت معناداري ميان افراد متأهل در قياس با افراد مجرد ديده نمي‌شود. بنابراين با افزايش حرمت ‌خود افراد، مي‌توان انتظار داشت که خودمهارگريِ مبتني بر منابع اسلامي آنها نيز افزايش يابد که در اين باره، متغير جنسيت برخلاف متغير وضعيت تأهل نيز مي‌تواند نقش داشته باشد.
   
کلیدواژه:
حرمت ‌خود، خودمهارگري، تقوا، کرامت نفس.
   
نویسندگان:
حمید رفیعی هنر / دانشجوی دکتری تخصصی / -
عباس آیینه چی / دانشجوی دکتری تخصصی / -
   
فایل مقاله: رابطه حرمت‌خود با خودمهارگري اسلامي؛ با توجه به جنسيت و وضعيت تأهل.pdf
   

                  امتیاز: 40                         تعداد بازدید: 494