عنوان نشریه:
نشريه اسلام و پژوهشهاي روانشناختي    شماره: تابستان 1394
   
عنوان مقاله: رابطه پايبندي مذهبي با همدلي درميان دانشجويان دختر و پسر؛ با توجه به وضعيت اقتصادي و تاهل
   
چکیده مقاله:
همدلي، متغيري تأثيرگذار در كيفيت روابط بين ‌فردي است كه مؤلفه‌هاي شناختي، هيجاني و رفتاري ويژة خود را دارد. هدف اين پژوهش، تعيين رابطة همدلي و مؤلفه‌هاي آن با پايبندي مذهبي است. پژوهش پيش رو، توصيفي و از نوع همبستگي و علّي ـ مقايسه‌اي است. بدين منظور، از ميان دانشجويان مرتبط با ادارة مشاورة نهاد مقام معظم رهبري ـ حفظه‌الله ـ در دانشگاه‌ها (جامعة آماري پژوهش) با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي، تعداد 400 نفر (پسر و دختر) انتخاب شدند. . همة شرکت‌کنندگان به گويه‌هاي پرسش‌نامه‌هاي پايبندي مذهبي جان‌بزرگي و همدلي (فهرست واکنش‌هاي بين فردي) ديويس پاسخ دادند. تحليل داده‌ها با استفاده از نسخة بيستم نرم‌افزار آماري SPSS و کاربرد روش‌هاي آماري همبستگي پيرسون، تحليل واريانس و آزمونZ نشان داد كه ميان متغيرهاي پايبندي مذهبي و همدلي و زيرمقياس‌هاي آنها (به‌جز زيرمقياس‌هاي پايبندي مذهبي و خيال) رابطه‌اي معنادار وجود دارد و نيز نتايج آزمون تحليل واريانس يک‌راهه، از معناداري تفاوت نمرات كل پايبندي و زيرمقياس‌هاي خيال، نگراني همدلانه و ديدگاه‌پذيري، و نمرات كل و زيرمقياس‌هاي پايبندي و ناپايبندي مذهبي بين دو گروه دانشجويان دختر و پسر حکايت دارد. ضمن اينکه وضعيت اقتصادي، برخلاف وضعيت تأهل، مي‌تواند نقشي تعديل‌کننده ايفا کند.
   
کلیدواژه:
پايبندي مذهبي، واكنش‌هاي بين‌فردي/ همدلي، جنسيت، وضعيت اقتصادي، تأهل.
   
نویسندگان:
محمد صادق آقاجانی / دانشجوی دکتری تخصصی / -
فاطمه سادات شمسی نژاد / دانشجوی کارشناسی / -
زهرا اسکندری / دانشجوی کارشناسی / -
   
فایل مقاله: رابطه پايبندي مذهبي با همدلي درميان دانشجويان دختر و پسر؛ با توجه به وضعيت اقتصادي و تاهل.pdf
   

                  امتیاز: 100                         تعداد بازدید: 212