مشخصات نویسنده
نام:
محمد
نام خانوادگی: فرهوش
مدرک: دانشجوی دکتری تخصصی
رشته: روانشناسی
رتبه علمی: مربی
مرکز آموزشی: دانشگاه سمنان
   
mohammad
Name:
farhoush Family:
Student of Professional Doctorate Certificate:
psychology Branch:
Student Academic Rank:
semnan College: