مشخصات نویسنده
نام:
محمد حسین
نام خانوادگی: مهوری
مدرک: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
رشته: حوزه
رتبه علمی: دانشجو
مرکز آموزشی: مرکز تخصصی اخلاق حوزه علمیه قم
   
hosein
Name:
mahvari Family:
BA Student Certificate:
Branch:
Student Academic Rank:
College: