مشخصات نویسنده
نام:
سکینه
نام خانوادگی: قربانی
مدرک: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
رشته: روانشناسی تربیتی
رتبه علمی: دانشجو
مرکز آموزشی: دانشگاه کاشان
   
sakine
Name:
ghorbani Family:
BA Student Certificate:
Branch:
Student Academic Rank:
College: