مشخصات نویسنده
نام:
جواد
نام خانوادگی: ترکاشوند
مدرک: دانشجوی دکتری تخصصی
رشته:
رتبه علمی: دانشجو
مرکز آموزشی: -
   
-
Name:
- Family:
BA Student Certificate:
Branch:
Student Academic Rank:
- College: