دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان 1397 
1. تحلیل روان‌شناختی ایثار در منابع اسلامی

صفحه 7-19

جواد خبازیان قراملکی؛ محمدصادق شجاعی


3. مفهوم‌شناسی خودفریبی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی

صفحه 39-65

رامین عزت‌طلب مقدم؛ عباس پسندیده؛ حمید رفیعی‌هنر