دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1400

یعقوب زارع؛ زهره اسمعیلی؛ محمد رضا سرمدی؛ طیبه صفایی