دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پیش بینی تمایزیافتگی خود براساس ابعاد شخصیت و دینداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

محمد حسین آیشم؛ سعید موسوی پور


2. پیش بینی انسجام خانوادگی براساس تمایز یافتگی و مرزهای زوجینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

نجمه فقیهی؛ جعفر هوشیاری


3. نگرش به ازدواج؛ نقش قدرت من، انسجام خانواده و دینداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

سیما کریمی؛ عباس‌علی هراتیان


4. مدل یابی مفهومی خطاهای شناختی در آموزه های قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

میلاد شماخته؛ محمدرضا احمدی


5. مبانی حل تعارض در روابط بین فردی مبتنی بر اندیشه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

محمد تقی عابدی؛ رحیم میردریکوندی؛ حمید رفیعی‌هنر


6. مفهوم شناسی اقتدار مرد در خانواده و ساخت آزمون اولیه آن با رویکرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1402

روح الله ملکی؛ جعفر جدیری


7. ملاک‌های تشخیصی اختلال وسواس عملی طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

حسین علی‌پور


8. پیش‌بینی نظم‌جویی شناختی هیجان بر اساس خداپنداره/خداپنداشت و خودپنداره/خودپنداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

یاور توپچی؛ رسول روشن چسلی؛ مسعود جان‌بزرگی