دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. علل همجنس‏گرایی (مطالعه موردی) و راه‏های پیشگیری از آن بر اساس دیدگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

حسین امینی


2. رابطه ی دینداری، نگرش و جهت گیری مذهبی با شادکامی در جامعه ایران ( مطالعه مروری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1400

احمد فرشادفر


3. تحلیل روانشناختی- اسلامیِ ‌«‌تنهایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

جواد خبازیان؛ محمد کاویانی


4. پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

محمد مهدی صفورائی پاریزی؛ حسین رادمرد


5. ملاک‌های تشخیصی اختلال وسواس-اجباری طهارت و نجاست بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

حسین علی‌پور


6. پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان براساس عزت نفس و خود پنداره آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

فاطمه داوری شلمزاری


7. جرم و اختلالات شخصیت: از منظر فقه، حقوق و روان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

مصطفی عرب پور؛ علی بیات


8. مولفه های نگرش به فرزندآوری/ پروری بر اساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

سعید شریف یزدی؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا بنیانی؛ معصومه سلطانی پور


9. تدوین بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر تعالیم اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

سیدمحمد بابامیری قمی؛ رضا مهکام