اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجة الاسلام دکتر محمد جواد زارعان

دکترای فلسفه تعلیم وتربیت مدیر موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

mjzareangmail.com

سردبیر

حجة الاسلام دکتر محمدرضا احمدی

روانشناسی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

m.r.ahmadi313gmail.com

مدیر اجرایی

حجة الاسلام امیر عرفانی نژاد

مشاوره سطح سه رشته مشاوره اسلامی مرکز تخصصی امام خمینی ره

psy.erfaninezhadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجة الاسلام دکتر محمدرضا احمدی

روانشناسی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

m.r.ahmadi313gmail.com

دکتر هادی بهرامی احسان

روانشناسی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی‏‎/‎‏گروه روانشناسی دانشگاه تهران

hbahramiut.ac.ir

حجة الاسلام دکتر محمد جواد زارعان

دکترای فلسفه تعلیم وتربیت مدیر موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

mjzareangmail.com

آیت الله سید محمد غروی راد

روانشناسی اسلامی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mqaravirihu.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی بالینی مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

afa1337gmail.com

حجة الاسلام دکتر محمد کاویانی آرانی

روانشناسی بالینى دانشیار، گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_kavyanirihu.ac.ir

حجة الاسلام دکتر رحیم نارویی نصرتی

روانشناسی دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

rnarooeiyahoo.com

حجة الاسلام دکتر محمود نوذری

علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mnowzaririhu.ac.ir