اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز نشریه اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی


اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی دوفصلنامه‌ای علمی ـ پژوهشی در زمینه روان‌شناسی است که با هدف انتشار مطالعات مرتبط با مناسبات بین روان‌شناسی و دین اسلام در موارد زیر منتشر می‌شود:
1. نظریه‌پردازی به منظور پایه‌ریزی مکتب روان‌شناسی اسلامی؛
2. تبیین فلسفه روان‌شناسی اسلامی (مبانی، اصول، ماهیت، روش)؛
3. نقد فلسفه روان‌شناسی معاصر (مبانی، اصول، ماهیت، روش)، بر اساس مبانی اسلامی؛
4. نقد رویکردها و دیدگاه‌های موجود در روان‌شناسی معاصر، بر اساس مبانی و منابع اسلامی؛
5. روش‌شناسی استنباط موضوعات و مسائل روان‌شناختی از منابع اسلامی؛
6. بومی‌سازی دانش روان‌شناسی با توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی.