داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
ناصر آقابابائی دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران
قاسم ابراهیمی پور عضو هیئت علمی
محمدرضا احمدی اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران
عبدالاحد اسلامی دکترای روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم ایران
احد امیدی دکترای روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محمدرضا بنیانی دکتری روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران
علی بیات دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدتقی تبیک روانشناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه قرآن و حدیث
حسن تقیان استادیار گروه روان‌شناسی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران
جعفر جدیری روانشناسی استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران
محمدرضا جهانگیرزاده قمی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران
اسماعیل چراغی کوتیانی استادیار گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
محمد حسن حسینی روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مهدی خطیب گروه روان شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث
حسین رادمرد روانشناسی دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران
عماد رحیمی مشاوره مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی ره، حوزه علمیه، قم، ایران
هادی رزاقی علوم تربیتی بلوار 15 خرداد ک 36 انتهای کوچه سمت چپ, فرعی اول سمت راست ساختمان امام رضا ع واحد 2
حسین رضائیان بیلُندی دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
حمید رفیعی‌هنر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
سیدعباس ساطوریان روانشناسی دانشجوی دکتری روان‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران
عباس شاکری روانشناسی جامعه المصطفی
محمدصادق شجاعی استادیار پژوهشگاه بین المللی المصطفی
علی صادقی سرشت استادیار گروه روان‌شناسی پژوهشکده روان‌شناسی دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران
محمد مهدی صفورائی پاریزی روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه روانشناسی
مهدی عباسی روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران
سید اسماعیل علوی روانشناسی گروه روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
مجتبی فرهوش دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، گروه قرآن و روان شناسی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه،‌ قم، ایران
محمد فرهوش اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان
محمد کاویانی دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
رحیم نارویی نصرتی دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران
محمود نوذری دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
مسعود نورعلیزاده میانجی روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
نجیب‌الله نوری روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم، ایران
عباس‌علی هراتیان روانشناسی استادیار گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
جعفر هوشیاری روانشناسی استادیار روان‌شناسی، هیئت علمی محتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران