داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمدرضا احمدی اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران
علی بیات دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جعفر جدیری استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران
محمد حسن حسینی روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین رادمرد روانشناسی دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران
عماد رحیمی مشاوره مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی ره، حوزه علمیه، قم، ایران
عباس شاکری روانشناسی جامعه المصطفی
محمد مهدی صفورائی پاریزی روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه روانشناسی
مجتبی فرهوش دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، گروه قرآن و روان شناسی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه،‌ قم، ایران
محمد فرهوش اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان