داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حسین رادمرد روانشناسی دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران
محمد فرهوش اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان