داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمدرضا احمدی اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران
علی بیات دانشجوی دکتری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدتقی تبیک روانشناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه قرآن و حدیث
حسن تقیان استادیار گروه روان‌شناسی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران
جعفر جدیری استادیار گروه مشاوره دانشگاه معارف، قم، ایران
محمدرضا جهانگیرزاده قمی استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران
محمد حسن حسینی روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حسین رادمرد روانشناسی دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران
عماد رحیمی مشاوره مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی ره، حوزه علمیه، قم، ایران
حسین رضائیان بیلُندی دانشجوی دکتری روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
عباس شاکری روانشناسی جامعه المصطفی
محمدصادق شجاعی موسسه مدیریت حوزه علمیه قزوین
محمد مهدی صفورائی پاریزی روانشناسی جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، گروه روانشناسی
مهدی عباسی روانشناسی استادیار گروه روان‌شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران
مجتبی فرهوش دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، گروه قرآن و روان شناسی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه،‌ قم، ایران
محمد فرهوش اخلاق، تربیت اخلاقی، روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی مثبت گرا، علوم تربیتی، مشاوره، مشاوره خانواده دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان
محمد کاویانی دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
عباس‌علی هراتیان دانشجوی دکتری روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
جعفر هوشیاری روانشناسی استادیار روان‌شناسی، هیئت علمی محتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران