اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 35
تعداد پذیرش 15
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 8
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0