اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 59
تعداد پذیرش 12
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0