اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 23
تعداد پذیرش 11
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 2
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0