درباره نشریه

مجله «اسلام و پژوهشهای روانشناختی» دوفصلنامهای علمی و چندرشتهای است که با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزههای مختلف علمی از جمله روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین و و به زبان فارسی ... منتشر میشود. این  مجلهدر گستره مسائل روانشناختی، در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقالههایی را میپذیرد که از ساحت دینی نیز برخوردار باشد

رتبه علمی علمی-پژوهشی
دوره انتشار دوفصل‌نامه
صاحب امتیاز محمدجواد زارعان
مدیر مسئول محمدجواد زارعان
سردبیر محمدرضا احمدی
جانشین سردبیر محمد فرهوش
مدیر اجرایی امیر عرفانی نژاد
هیئت تحریریه

محمدرضا احمدی

استادیار روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

هادی بهرامی احسان

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی‏‎/‎‏گروه روانشناسی دانشگاه تهران

محمدجواد زارعان

مدیر مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

سیدمحمد غروی

دانشیار روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علی فتحی آشتیانی

مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

محمد فرهوش

دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان

محمد کاویانی آرانی

دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رحیم نارویی نصرتی

دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

محمود نوذری

دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دورنگار ۰۲۵-۳۲۹۲۲۲۳۹
پست الکترونیک pajoohesh.ueae@gmail.com
نشانی  قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک ۱۳
کد پستی ۳۷۱۶۷۱۵۵۴۵