درباره نشریه

فصلنامه «اسلام و پژوهشهای روانشناختی» فصلنامهای علمی و چندرشتهای است که با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزههای مختلف علمی: روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین و ... منتشر میشود. این فصلنامه در گستره مسائل روانشناختی، در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقالههایی را میپذیرد که از ساحت دینی نیز برخوردار باشد. فصلنامه، به زبان فارسی منتشر میشود.