درباره نشریه

مجله «اسلام و پژوهشهای روانشناختی» دوفصلنامهای علمی و چندرشتهای است که با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعات، ترویج مباحثات علمی بین پژوهشگران و محققان حوزههای مختلف علمی از جمله روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، تعلیم و تربیت، دین و و به زبان فارسی ... منتشر میشود. این  مجلهدر گستره مسائل روانشناختی، در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقالههایی را میپذیرد که از ساحت دینی نیز برخوردار باشد

رتبه علمی علمی-پژوهشی
دوره انتشار دوفصل‌نامه
صاحب امتیاز محمدجواد زارعان
مدیر مسئول محمدجواد زارعان
سردبیر محمدرضا احمدی
مدیر اجرایی امیر عرفانی نژاد
هیئت تحریریه

محمدرضا احمدی

دانشیار روان‌شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

هادی بهرامی احسان

دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی‏‎/‎‏گروه روانشناسی دانشگاه تهران

محمدجواد زارعان

مدیر مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

سیدمحمد غروی

دانشیار روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علی فتحی آشتیانی

مدیر گروه تحول و ارتقای رشته روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

محمد کاویانی آرانی

دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رحیم نارویی نصرتی

دانشیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

محمود نوذری

دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دورنگار ۰۲۵-۳۲۹۲۲۲۳۹
پست الکترونیک pajoohesh.ueae@gmail.com
نشانی  قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک ۱۳
کد پستی ۳۷۱۶۷۱۵۵۴۵