پیش بینی سبک های هویت دختران نوجوان براساس عزت نفس و خود پنداره آنها

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری رشته قرآن و روانشناسی جامعة المصطفی؟ص؟، قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سبک‌های هویت دختران نوجوان براساس عزّت نفس و خودپنداره آنها انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را دختران 15سال به بالای شهر قم تشکیل می‌دادند. از میان جامعه آماری تعداد 130 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های خودپنداره راجرز(1957)، عزّت نفس کوپر اسمیت (1967) و سبک‌های هویت‌یابی ISI-G6 (واﯾﺖ، واﻣﭙﻠﺮ و وﯾﻦ، 1998) استفاده شد. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف معیار، فراوانی، ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان داد که عزّت نفس ۲ درصد و خودپنداره ۱۲ درصد سبک‌های هویت دختران نوجوان را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Identity Styles in Adolescent Girls Based on their Self-Esteem and Self-Concept

نویسندگان [English]

  • fatemeh davarishalamzari
  • Mohammad Reza Ramezani Chaleshtari
PH.D Student of Quran and Psychology of Al-Mustafa Society, Qom, Iran.
چکیده [English]

The present study aims at predicting identity styles in adolescent girls based on their self-esteem and self-concept. The research method was descriptive of correlative type, and the statistical  population  consisted of 15 year older girls and in Qom City. Among the statistical population, 130 subjects were selected through available sampling. To gather data, we used Roger’s self-concept questionnaire (1957), Coopersmith self-esteem inventory, and G6-ISI identity styles (White, Wampler, and Wayne, 1998). The data were analyzed using the SPSS software as well as the descriptive and inferential statistics such as mean, standard deviation, frequency, correlation coefficient and multiple regression. The result of regression showed that self-esteem predicts 2% and the self-concept predicts 12% of the identity styles among adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEY WORDS: identity styles
  • Self-concept
  • self-esteem
  • girls. girls