راهکارهای درمان اختلال خودشیفته مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری و آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری قرآن و روانشناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 دکتری روانشناسی، استادیار روان‌شناسی جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

اختلال شخصیت خودشیفته یک الگوی فراگیر بزرگ منشی در اندیشه و رفتار است که با احساس نیاز به تحسین شدن و فقدان همدلی همراه است. این الگو از اوایل جوانی شروع می شود و در زمینه های مختلف ظاهر می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای درمان خودشیفتگی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و  آموزه های اسلامی است. روش این پژوهش کیفی و به روش تحلیل محتوا بود. ابتدا پژوهش‌های مرتبط با اختلال خودشیفته در متون اسلامی و روانشناسی جمع‌آوری شد. بدین منظور مقالات و پایان‌نامه‌ها در پایگاه‌ داده‌های ایران داک و نورمگز از سال 1380 تا 1400  و همچنین مطالب مرتبط در نرم افزار جامع الاحادیث و جامع التفاسیر جستجو و تحلیل محتوا شد. در مرحله اول 82 ویژگی مرتبط با اختلال خودشیفته جمع آوری شد. تحلیل ویژگی ها، ادغام و طبقه بندی آنها، نشان داد تمام ویژگی‌ها در دو دسته «نگرش های خودشیفته-مآبانه» و «رفتارهای خودشیفته مآبانه» طبقه بندی می‌شود. همچنین تحلیل متون دینی در خصوص راه کارهای درمان اختلال خودشیفته حاکی از آن بود که 23 راهکاری شناختی-رفتاری می تواند مسیر درمان این اختلال را تسهیل نماید. گزارش روایی محتوایی راه کارهای مبتنی بر نظر کارشاسان، همه موارد را تائید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment strategies for narcissistic disorder Based on cognitive-behavioral approach and Islamic teachings

نویسندگان [English]

  • Hossein Radmard 1
  • Mohammad sadegh shojaei 2
1 PhD student in Quran and Psychology, Al-Mustafa International University, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Al-Mustafa International University, Qom, Iran
چکیده [English]

Narcissistic personality disorder is a pervasive pattern of secretary in thought and behavior that is associated with feelings of need for admiration and lack of empathy. This pattern starts at an early age and appears in various fields. The aim of this study is to provide narcissistic treatment strategies based on cognitive-behavioral approach and Islamic teachings. The method of this research was qualitative and content analysis. First, studies related to narcissistic disorder in Islamic texts and psychology were collected. For this purpose, articles and dissertations were searched and analyzed in the Iran Dock and Noormags databases from 2011 to 2021, as well as related materials in the Jame Al-Ahadith and Jame Al-Tafsir software. In the first stage, 82 characteristics related to narcissistic disorder were collected. The analysis of traits, their integration and classification, showed that all traits are classified into two categories: "narcissistic attitudes" and "narcissistic behaviors". Also, the analysis of religious texts on the treatment strategies of narcissistic disorder indicated that 23 cognitive-behavioral strategies can facilitate the treatment of this disorder. The content validity report of the solutions based on the experts' opinion confirmed all items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narcissistic disorder
  • treatment
  • cognitive-behavioral
  • arrogance
  • personality