مؤلفههای نگرش به فرزندآوری و فرزندپروری بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

2 استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، قم، ایران

3 موسسه امام خمینی ره

4 پژوهشگاه علوم شناختی

چکیده

نگرش نسبت به خانواده در حیطه فرزندآوری و فرزندپروری در ایران، طی دهه‌های اخیر تغییرات فراوانی داشته‌ است. تأثیرگذاری خانواده و ایفای مناسب نقش‌های آن، به ویژه انتقال ارزش‌ها و فرهنگ جامعه تحت تأثیر نگرش‌های اعضا قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت موضوع فرزندآوری و فرزندپروری و نگرش به آن، محقق درصدد است، مؤلفه‌های نگرش به فرزندآوری/پروری را از منابع دینی استخراج کرده و به تبیین و بررسی آنها بپردازد. رویکرد پژوهش، کیفی– کمی بوده، به این معنا که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی است که برای سنجش روایی مؤلفه‌های نگرشی استفاده می‌شود. در این پژوهش ابتدا مفاهیم مرتبط با فرزندآوری/پروری و نگرش به آن مقوله‌بندی شده و از طریق روش کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) مؤلفه‌های مرتبط با نگرش به فرزندآوری/پروری استخراج گردید؛ سپس برای سنجش روایی محتوایی مؤلفه‌ها از نظر 8 تن از کارشناسان متخصص در حوزه علوم دینی و روان‌شناسی، بهره گرفته شده است. پس از ارزیابی مؤلفه‌ها توسط کارشناسان، تعداد 10 مؤلفه مورد تأیید قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of attitude towards childbearing and parenting based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • saeed sharifyazdi 1
  • Mohammad Reza Jahangirzadeh Qomi 2
  • mohammadreza bonyani 3
  • masoomeh soltanipour 4
1 the academic
2 lecturer (Ph.D.) in psychology, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran
3 aaaaaaa
4 qqqqq
چکیده [English]

Attitudes toward the family in the Case of childbearing and parenting in Iran have changed a lot in recent decades. The influence of the family and the proper performance of its roles, especially the transmission of values ​​and culture of the community are influenced by the attitudes of members. Concern to the importance of the issue of childbearing / parenting and attitudes toward it, the researcher intends to extract the components of attitudes toward childbearing / parenting from religious sources and to explain and study them.
The research approach is qualitative-quantitative, meaning that in the qualitative part it is a method of content analysis of religious texts and in the quantitative part it is a descriptive survey method that is used to assess the validity of attitude components. In this study, first the concepts related to Childbearing / parenting and attitudes toward it were categorized and components related to attitudes toward Childbearing / parenting were extracted through coding methods (open, axial, and selective);
Then, to assess the content validity of the components, the opinion of 8 experts in the field of religious sciences and psychology has been used. After evaluating the components by experts, 10 components have been approveded

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attitude
  • Component
  • Childbearing
  • parenting
  • Islamic sources