تدوین بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر تعالیم اسلامی برای خانواده بیماران سرطانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد موسسه اخلاق و تربیت،قم،ایران.

2 رضا مهکام/ استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

تدوین و ارائه مراقبت معنوی برای خانواده‌هایی که بیمار سرطانی دارند می‌تواند نقش مهمی در آرامش آنها داشته باشد. هدف این پژوهش آن است که ابتدا عوامل تهدیدکننده آرامش و معنویت در خانواده بیماران سرطانی را شناسایی کند؛ سپس با تدوین یک بسته آموزشی مراقبت معنوی بر اساس آموزه‌های اسلامی، این خانواده‏ها را در تنش‌های به وجود آمده یاری و حمایت نماید تا فشارهای روحی، احساسات منفی و مشکلات اعتقادی آنها به حداقل برسد. به‌منظور تدوین مشکلات خانواده بیماران سرطانی، از روش کیفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و برای تحلیل داده‌ها از رویکرد نظریه زمینه‌ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، بیست خانواده‌ بیماران سرطانی در مرکز شیمی‌درمانی بیمارستان شهید آیت‌الله دکتر بهشتی قم، بودند. انتخاب شرکت‌کنندگان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند بود. سپس آیات و روایات مرتبط با هر مشکل جمع‌آوری و با رویکردی که در روش پژوهش آمده است تحلیل شد و بر آن اساس اهداف و تکنیک‌های جلسات بسته آموزشی تدوین شد. یافته‌های ‌پژوهش نشان داد که مشکلات خانوادهٔ بیماران سرطانی شامل احساس پوچی ناشی از بی‏معنا شدن زندگی، از دست دادن امید، اختلال در انگیزه و آسیب دیدن باورهای بنیادین مذهبی بود. سپس بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برای خانواده‌ بیماران سرطانی، شامل اهداف، تکنیک‌ها و تکالیف خانگی هر جلسه، تدوین شد. این بسته شامل ده جلسه، 75 دقیقه‌ای است. اهداف و تکنیک‌های این بسته براساس آیات و روایات تدوین شد. بسته آموزشی بسته آموزشی مراقبت معنوی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برای خانواده‌ بیماران سرطانی، دارای ابعاد مثبت معنوی و روان‌شناختی است که می‌تواند منجر به آرامش، امید و معنایابی آنها شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparing An Educational Package for Spiritual Care Based on Islamic Doctrines for Cancer Patients' Families

نویسندگان [English]

  • Seyyedmohammad Babamiriqomi 1
  • reza mahkam 2
  • Mohammad Mahdi Ahmadi Faraz 3
1 Seyyed Mohammad BabaMiri Qomi: Master of Family Counseling, Institute of Higher Education, Ethics and Education
2 : Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute.
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Shahid Ashrafi University of Isfahan
چکیده [English]

Developing and providing spiritual care for families with cancer can play an important role in their well-being. The aim of this study is to first identify the factors that threaten the peace and spirituality in the families of cancer patients;Then, by developing an educational package of spiritual care based on Islamic teachings, to help and support these families in the resulting tensions to minimize their stress, negative feelings and belief problems. In order to formulate the family problems of cancer patients, a qualitative method was used. Semi-structured interviews were used to collect data and contextual theory approach was used to analyze the data. The statistical population of the study was twenty families of cancer patients in the chemotherapy center of Shahid Ayatollah Dr. Beheshti Hospital in Qom.Participants were selected by purposive sampling method. Then, verses and narrations related to each problem were collected and analyzed with the underlying theory approach, and based on that, the goals and techniques of the training package sessions were developed.The research findings showed that the family problems of cancer patients included feelings of emptiness due to the meaninglessness of life, loss of hope, impaired motivation and damage to fundamental religious beliefs. Then, a spiritual care training package based on Islamic teachings was developed for the families of cancer patients, including the goals, techniques and homework of each session.This package includes ten sessions, ninety minutes. The goals and techniques of this package were based on verses and hadiths. Educational package The educational package of spiritual care based on Islamic teachings for the families of cancer patients has positive spiritual and metacognitive dimensionsWhich can lead to their peace, hope and meaning.s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spiritual Care
  • family
  • Cancer
  • Spiritual Health
  • prayer