نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه هوش معنوی و رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران.

2 دکتری روان‌شناسی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

 هــدف از ایــن پژوهــش بررســی نقــش میانجــی انعطافپذیــری شــناختی در رابطه هــوش معنوی و رضایــت زناشــویی بــود. شــرکت کننــدگان ایــن پژوهــش 280نفر از دانشــجویان متاهل دانشــگاه قــم کــه در ســال تحصیلی96-97مشــغول بــه تحصیــل بودنــد کــه بــا روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند. بــرای گــردآوری دادهها از پرســشنامههای رضایــت زناشــویی انریــچ، پرســشنامه هوش معنــوی عبدالهزاده و همکاران و پرســشنامه انعطافپذیــری شــناختی (دنیس و ونــدروال، (2010اســتفاده شــد. دادههــا با اســتفاده از آمــار توصیفی و اســتنباطی مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفــت. روش آماری مــورد اســتفاده در بخش آمــار توصیفــی میانگیــن، انحــراف معیــار، جــداول فراوانی و در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و استفاده از شیوه آماری تحلیل مسیر بر اساس مدل بــارون و کنــی بــا اســتفاده از نرم افزارهــای SPSS و  Amos مورد تحلیل قــرار گرفت. نتایج فرضیه های پژوهش نشــان داد متغیر هــوش معنوی با رضایت زناشــویی ((0/473رابطــه معنــادار دارد.همچنین هوش معنوی با انعطافپذیری شناختی ()0/534 رابطه معنادار دارد. متغیر انعطافپذیری شــناختی بــا رضایــت زناشــویی( (0/453رابطه معنــادار دارد و انعطافپذیــری شــناختی در رابطــه بیــن هــوش معنــوی و رضایــت مندی زناشــویی نقــش میانجی جزیی دارد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mediator of cognitive flexibility in the relationship between spiritual intelligence and marital satisfaction

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Fattahi 1
  • Mohmmad Reza Salari Far 2
1 M.A.Student Islamic Azad University Qom Unit. Qom, Iran
2 PhD in Psychology, Assistant Professor, Research Institute of howzeh and university, Qom, Iran
چکیده [English]

 The purpose of this study was to investigate the role of mediating cognitive flexibility in spiritual intelligence and marital satisfaction. The participants of this study were 306 married female students of the Qom university, who studied in the year 97 - 96, and were selected by available sampling method. For collecting data, Enrich’s marital satisfaction Questionnaire, Abdollah Zadeh’s spiritual intelligence and cognitive flexibility (Dennis & Vanderwal, 2010) were used. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The statistical method used in the descriptive statistics section is the Average, Standard deviation, abundance tables and in the inferential statistics, Pearson correlation coefficient analysis were used to investigate the relationship between variables, and use of statistical analysis of path analysis based on Baron and Kenny model was analyzed using SPSS and AMOSS software.  The results of the research show that spiritual intelligence variable has a significant relationship with marital satisfaction (0.473). Spiritual intelligence also has a significant relationship with cognitive flexibility (0.534). The Variable of cognitive flexibility has a significant relationship with marital satisfaction (0.453( and the cognitive flexibility in the relationship between spiritual intelligence and marital satisfaction has a slight mediator role.