مشکلات رفتاری همسران، سنجش رفتار و مراحل درمانگری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و عضو هیات علمی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی؟رح؟، قم، ایران

چکیده

یکی از ابعاد روابط همسران بعد رفتار می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش عنصر رفتار در روابط همسران نگاهی آسیب‌شناسانه به این مقوله مهم در عرصه خانواده داشته و با روش توصیفی – تحلیلی منابع اسلامی و متون روان‌شناسی را مورد تحلیل روان‌شناختی قرار داده است. به‌منظور حل و درمان مشکل رفتاری همسران طی فرایندی سه مرحله‌ای، ابتدا به آسیب‌شناسی عنصر رفتار پرداخته، سپس از زاویه نگاه درمانگر و به هدف تهیه برنامه ( پروتکل ) درمان به سنجش رفتار اقدام نموده است. در مرحله پایانی، برنامه درمانی سه مرحله‌ای مورد نظر ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتارهای منفی همسران چالش مهمی فرا روی آنها بوده و در پدیدآیی روابط آسیب زا بین همسران و به تبع، تضعیف ارکان خانواده و استحکام آن دخالت جدی دارد. یافته‌ها نشان داد که برای درمان مشکلات رفتاری زوج‌ها می‌توان برنامه درمانگری سه مرحله‌ای را به‌کار برد؛ ابتدا تهیه چک‌لیست آسیب‌های رفتاری زوجین، دوم تعیین اهداف درمانگری و سوم مداخله‌های درمانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Problems of Couples: Measuring Behavior and Therapy Steps

نویسنده [English]

  • Mohamad Dolatkhah
Assistant Professor of the Department of Psychology and member of the academic staff of Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

One of the aspects of couples’ relationships is the aspect of behavior. In order to explain the role of behavior in couples’ relationships, the present study has presented a pathological view of this important category in the family and psychologically analyzed Islamic sources and psychological texts through a descriptive-analytical method. To solve and treat the couples’ behavioral problems through a three-step process, we firstly studied the pathology of the behavior, and then we measured the behavior from the therapist’s viewpoint in order to prepare the treatment program (protocol). In the final step, the desired three-stage treatment program has been presented. The results showed that the couples’ negative behavior was an important challenge for them and was seriously involved in developing traumatic relationships between couples and then in weakening family and its strength. The findings showed that a three-step therapy program could be used to treat couples’ behavioral problems: (1) a checklist of the couples’ behavioral problems, (2) the therapy goals, and (3) treatment interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KEYWORDS: pathology
  • measurement
  • relationship between couples
  • treatment intervention