رابطه نگرش‌های ناکارآمد و عواطف مثبت و منفی با نگرش به روابط فرازناشویی؛ با توجه به نقش واسطه‌ای جهت‌گیری دینی در زوجین در آستانه طلاق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

2 فرهنگی،لار،ایران

چکیده

زوجین پایه‌گذار خانواده و خانواده رکن اصلی جامعه هستند به همین دلیل سلامت و پویایی جامعه در گرو سلامت خانواده و زوج است. از آنجا که هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش‌های ناکارآمد و عواطف مثبت و منفی با نگرش به روابط فرازناشویی با توجه به نقش واسطه‌ای جهت‌گیری دینی در زوجین در آستانه طلاق است، از نظر نوع پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش، کلیه زوجین در آستانه طلاق شهر لار استان فارس بود که با استفاده از شیوة نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی)؛ پرسشنامه جهت‌گیری دینی، پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد و پرسشنامه عواطف مثبت و منفی استفاده شد. یافته‌های بدست آمده نشان‌دهنده آن است که بین نگرش‌های ناکارآمد و عواطف منفی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت وجود دارد. ارتباط بین نگرش‌های دینی با روابط فرازناشویی، منفی است و بین عواطف مثبت و روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between dysfunctional attitudes and positive and negative emotions with attitudes towards extramarital relationships; Considering the mediating role of religious orientation in couples on the verge of divorce

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ahmadi 1
  • Mohammad Hossein Zamani Lari 2
1 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
2 Education,Lar,Iran
چکیده [English]

Couples are the founders of the family and the family is the main pillar of the society, therefore the health and dynamics of the society depend on the health of the family and the couple. Since the purpose of the present study is to examine the relationship between dysfunctional attitudes and positive and negative emotions with attitudes toward extramarital relationships, considering the mediating role of religious orientation in couples on the verge of divorce, it is descriptive-correlational in terms of the type of research. The statistical population of the research was all the couples on the verge of divorce in Lar city of Fars province, and 200 people were selected as a sample using the multi-stage cluster sampling method. In this research, to measure the studied variables from the questionnaire of attitude towards infidelity (extramarital relations); Questionnaire of religious orientation, questionnaire of ineffective attitudes and questionnaire of positive and negative emotions were used.The findings show that there is a positive relationship between dysfunctional attitudes and negative emotions with extramarital relationships. The relationship between religious attitudes and extramarital relationships is negative, and there is no significant relationship between positive emotions and extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ineffective attitudes"
  • "Positive and negative emotions"
  • "Extramarital relations"
  • "Religious orientation"